Maint ARA Juurisyyanalyysi

ARA Juurisyyanalyysi on Maint by Pinja -järjestelmän laajennusosa

 

Juurisyyanalyysi

Prosessikehityksen luvatussa maassa Japanissa lanseerattiin 70-luvulla termi Total Productive Maintenance (TPM), joka on vapaasti suomennettuna ”Tuottava kunnossapito”. TPM on kunnossapitostrategia, jonka tavoitteena on parantaa tuottavuutta, mutta samalla myös työmoraalia ja työssäviihtyvyyttä. TPM strategiassa kunnossapito käsitetään hyvin laajasti ja tarkoituksena on järjestelmällinen tapa kehittää häiriötön tuotanto yhdessä henkilöstön kanssa.

TPM strategialla vähennetään hukkaa nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja tehostetaan tuotantoa ilman laadun heikkenemistä. Tavoitteina on myös kustannussäästöt sekä tuotannon nopeuttaminen.

Edellytyksiä TPM toteuttamiselle ovat johdon tuki ja työntekijöiden sitouttaminen jatkuvaan parantamiseen. On myös hyväksyttävä, että vaikutukset voivat tulla pitkällä aikavälillä ja TPM on ennen kaikkea jatkuva prosessi, tapa toimia.

 

Juurisyyanalyysi

Juurisyyanalyysi on paljon käytetty tekniikka, joka tarjoaa vastauksia siihen, miksi ongelma, läheltä piti -tilanne tai vikaantuminen tapahtui. Juurisyyanalyysin avulla pyritään tunnistamaan ongelman alkulähde käyttäen tiettyjä etenemisvaiheita ja niihin liittyviä työkaluja.

Juurisyyanalyysin avulla pyritään määrittelemään:

•Mitä tapahtui

•Miksi tapahtui

•Selvittää, miten tapahtuman todennäköisyyttä voitaisiin jatkossa pienentää

Juurisyyanalyysissä oletetaan, että käytännöt ja tapahtumat ovat kytköksissä toisiinsa. Tietynlainen toiminta käynnistää seuraavan toiminnan, tämä jälleen seuraavan ja niin edelleen. Jäljittämällä näitä toimintoja taaksepäin, voidaan selvittää, mistä ongelma sai alkunsa ja miten se voimistui niiksi seurauksiksi, jotka ovat havaittavissa.

 

Juurisyyanalyysi Maintissa

Ratkaisu

 • Maint ARA on valituin kysymyksin johdateltu raportointityökalu töiden raportointiin
 • ARA-raportoinnilla saadaan aikaan luotettavampi raportointi, jonka pohjalta voidaan analysoida koneiden toimintaa
 • ARA voidaan määritellä joko koneelle tai konetyyppille
 • Kun työ valmistuu, ohjelma käynnistää automaattisesti kysymyssarjan. Huoltohenkilö valitsee oikeat vaihtoehdot
 • ARA antaa mahdollisuuden selvittää yksityiskohtaiset syyt koneen vikaantumiseen
 • ARA on mahdollista ottaa käyttöön asteittain

Hyödyt

 • Raportoitavuus ja raportoinnin laatu paranee
 • Vian analysoiminen nopeutuu ja vika-analyysidatan luotettavuus paraneee
 • Viananalysointiprosessi saadaan vakioitua
 • Voidaan kohdentaa kunnossapidon resurssit voimakkaammin kunnonvalvontaan ja ennakkohuoltoihin
 • Työn sisältö on mielekkäämpi kun kunnossapitotyöt päästään suorittamaan suunnitellun aikataulun mukaisesti sen sijaan että kiirehditään vikakorjaustöiden perässä

Tuloksena vikakorjaukset vähentyvät, käyttövarmuus paranee ja saadaan kustannussäästöjä

 

Kiinnostuitko Maint ARA Juurisyyanalyysistä? Kysy lisää!